# بهار

رضای دوست طلب

  فراق و وصل چه باشد، رضای دوست طلب                                                   کــه حیــف بـاشــد از او ،غـیــر او تـمنـایی                                                                                                 حافظ  
/ 0 نظر / 21 بازدید