باران

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد ولی یاران نمیدانند که من دریایی از دردم

به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ میگریم.

/ 1 نظر / 15 بازدید
عاشقانه های حوا

حالا که آمدی ... لحظه ای درنگ کن .... بگذار ببوسم سایه ات را ... فارغ از شهر ِ شلوغ.... دور از هرچه که بود... اندکی...جان بستانم.... از نور...