طالع خرداد و شهریور

متولدین خرداد و شهریور
سیاره هر دو عطارد است، پس نگرشی اندیشمندانه به زندگی خواهند داشت.این تنها شباهت میان این دو است و در هر چیز دیگری اختلاف خواهند داشت.برای فرزند شهریور، متولد خرداد بسیار ساده اندیش است و خودش هم به نوبه ی خود برای متولد شهریور خسته کننده است.متولد خرداد به فرزند شهریور به چشم شخصی بیش از حد درگیر در زندگی اجتماعی و سهل انگار نگاه می کند و بودن در کنار او را وقت تلف کردن می داند.متولد شهریور اهل انتقاد است و فرزند خرداد بی درایت.عشق میان این دو، هرگز به عشقی پرشور تبدیل نخواهد شد.فرزند خرداد به آسانی راه خود را می گیرد و می رود.

/ 0 نظر / 44 بازدید