خردادیا 2

ما خردادی ها به کسی نیاز داریم که به لحاظ احساسی واعتمادی ثابت باشه ومثل

ما نباشه،کسی که دوگانگی های ما رو می فهمه و کمک می کنه تا دوگانگی های

درونیمون رو حل کنیم.

ما می تونیم به این آدم تکیه کنیم وچون یک چنین افرادی در اطراف ما نایاب هستند،

وقتی به چنین شخصی بر بخوریم واحساس لذت ناشی از این همراهی رو بچشیم.

او را هرگز رها نمی کنیم!!!

امضا یک خردادی متغیر

/ 0 نظر / 19 بازدید