اشتباه

بزرگتر که شدیم مدادهایمان هم تکامل یافتند

تبدیل به خودکارهایی بیرحم شدند

تا یادمان بدهند که هر اشتباهی پاک شدنی نیست ...!!! 

/ 0 نظر / 5 بازدید