دیروز یک خاطره بود حسرتش را نخور ...

فردا یک راز است نگرانش نباش ...

و امروز یک هدیه است قدرش را بدان ...!