معذرت خواهی همیشه بدین معنی نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است...

معذرت خواهی یعنی اون رابطه بیشتر از غرورت واست ارزش داره لبخند