به به سلام به همه خردادی هایی که باید اینجا باشن و نیستن چشمک

و سلام به خردادی هایی که اینجا هستن قلب

منو که دیگه میشناسید مژه

خواستم بگم چیزی به خرداد نمونده هورا

بیاین که با هم بترکونیم اینجارو  نیشخند

که جای تو خردادی عزیز بسی خالیست  گاوچران