می دانی مـــن کیستـــم...؟

من متــولــــد مـــاه خــــــردادم

نه به آســانی عاشـــق می شــــوم

و نه وقتـــی عاشقــــم به راحتی ار آن فـــارغ می شوم

پس حتی این فکـــر هم از ذهنــت خطـــور نکند

که می توانی به آســانی عشقــت را به مــن ابـــراز کنی و مــــرا بدســـت بیـــاوری

و نه وقتی عاشقــــت شدم می توانی عشـــق مــــرا پس بزنی


✭✭من متـــولـــد خـــــــــردادم فرمـانــــروای احســاســـات ✭✭