در روزگاری که خنده مردم از زمین خوردن توست...

پس برخیز تا چنین مردمی بگریند.