• کلامت نغمه ى شیرین باران

  • نگاهت جلوه باغ بهاران،

  • نسیم دلنشین خنده هایت،

  • شمیم عطر سبز پونه زاران