• یک لبخند دلگرم کننده در یک لحظه سخت ممکن است مانند تابش خورشید

  • برای یک غنچه باشد ... شاید تبدیل به نقطه عطف شکوفایی زندگی آن فرد شود