هیچ وقت از خدا نخواستم همه دنیا مال من باشه ،

فقط خواستم اون که دنیای منه مال هیچ کس نباشه . . .