گاهی با خودم فکر میکنم کار تو سخت تر از من است

من یک دنیا دوستت دارم

و تو زیر آتش اینهمه عشق میسوزی

اما کمر خم نمیکنی...!