برای من دعا کن ...

اجابت ، مسئله نیست

نیاز من آن آرامشی ست ،

که بدانم به یادِ منی