سلامتی اون دختری که گرمای دست دوست پسر پیادشو با گرمای ماشین یه

بچه پولدار عوض نمیکنه !

این مای خردادی نیشخند