گریه در چشمان من طوفان غم دارد ولـــــــــی، خنده بر لب میکتم تا کس نداند"راز "من..