وقتی پروانه در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر باشد...
تازه قصه زندگی آغاز میشود...
دیگر نه میتواند پرواز کند...
و نه بمیرد........!