من می دوم و برگها

به دنبالم دست تکان می دهند

همیشه پائیز برای من

زود فرا می رسد...