با پوزش قبلی از مهندسان و مدیران چشمک
مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار مهمّی دارد؛ 
ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید:"ببخشید آقا ؛ من قرار 
مهمّی دارم ، ممکنه به من بگویید کجا هستم تا ببینم به موقع به قرارم می رسم  
 یا نه؟"

مرد روی زمین : بله، شما در ارتفاع حدودا ً ۶متری در طولجغرافیایی "۱٨'۲۴ﹾ ۸۷ و
عرض جغرافیایی"۴۱'۲۱ﹾ ۳۷هستید. 

مرد بالن سوار : شما باید مهندس باشید

مرد روی زمین : بله، از کجا فهمیدید؟؟"

مرد بالن سوار : چون اطلاعاتی که شما به من دادید اگر چه کاملا ً دقیق بود 
به درد من نمی خورد و من هنوز نمی دانم کجا هستم و به موقع به قرارم می رسم
 یا نه؟"

مرد روی زمین : شما باید مدیر باشید.

مرد بالن سوار : بله، از کجا فهمیدید؟؟؟" 

مرد روی زمین : چون شما نمی دانید کجا هستید و به کجا می خواهید بروید.
 قولی داده اید و نمی دانید چگونه به آن عمل کنید و انتظار دارید مسئولیت آن را 
دیگران بپذیرند.اطلاعات دقیق هم به دردتان نمیخورد!