زمانیکه خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدند، پیر شدنت شروع می شود.

 

پ.ن :نمیدونم این جمله از کیه