من

   دل رفتن نداشتم

   درخت خانه ات ماندم

 

   تو

   رفتن را

   دل دل نکن !

   ریزش برگ هایم 

                        آزارت می دهد

                                                                    "محمدعلی بهمنی"

 

 

 

  پ.ن:حتما نمایشگاه کتاب برید. من امروز اونجا بودم این شعررو هم از تو  یکی از 

   کتابایی که خریدم ،براتون نوشتم.