روزی

باد بادک ها

به هوا خواهند رفت

باد باد ک های کاغذی

با کاغذ های سفید

کاغذ های سیاه

کاغذ های خاکستری

آرام

آرام

به هوا خواهند رفت

و کوچه پر خواهد شد

از عطری

که مشاممان فراموش کرده است...